Week tegen eenzaamheid

Het is ‘de week tegen eenzaamheid’, in inisjatyf fan it ministeerje fan VWS om iensumens yn Nederlân te ferminderjen. Der wurde tal fan aktiviteiten organisearre wêrby’t minsken elkoar moetsje kinne. Yn gearwurking mei Ljouwert UNESCO City of Literature dogge wy mei oan it literatuerprojekt Sprekende Stenen. Mei help fan dyn mobile telefoan kinst yn it sintrum fan Ljouwert op syk nei ferhalen oer minsken dy’t muoite hawwe om mei de mienskip mei te dwaan. Dizze ferhalen kinst beharkje fia in QR koade oan ´e sydkant fan sa’n ‘pratende stien’. Dochst ek mei? Us stien fynst ………(fynplak stien)……. Scan ‘m en kuierje sa dyn eigen rûte troch Ljouwert! Leeuwardencityofliterture.nl/fy/project/sprekende-stenen/
https://leeuwardencityofliterature.nl/fy/project/sprekende-stenen/ 

 Het is de week tegen eenzaamheid’, een initiatief van het ministerie van VWS om eenzaamheid in Nederland te verminderen. Er worden veel activiteiten georganiseerd waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. In samenwerking met Leeuwarden UNESCO City of Literatur doen wij mee aan het literatuurproject Sprekende Stenen. Met behulp fan jouw mobiele telefoon kun je in het centrum van Leeuwarden op zoek gaan naar verhalen over mensen die moeite hebben om aansluiting te vinden met de samenleving. Deze verhalen kun je beluisteren via een QR code aan de zijkant van zo’n ‘sprekende steen’. Doe je ook mee? Onze steen vind je ……(vindplaats steen)…………….. Scan ‘m en wandel zo je eigen route door Leeuwarden. Leeuwardencityofliterture.nl/fy/project/sprekende-stenen/

https://leeuwardencityofliterature.nl/project/sprekende-stenen/

Sprekende Steen Smoel Kunstwerkplaats